VvB 20140814_Daihatsu blijft leuk 2. Opener Daihatsu